A29 ทนายนักสืบ

A29 ทนายนักสืบ

คำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)

1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภา