ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบวิศวกรเหมืองแร่
admin ออฟไลน์
UID: No.1
โพส: 5654
จิตพิสัย:  0 แต้ม ชำระเงิน
7613
7601
216
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2014-12-07
ใช้งานล่าสุด: 2018-12-26

แนวข้อสอบวิศวกรเหมืองแร่

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

 

 1. ข้อใดคือความหมายของแร่  ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ก. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน

ข. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน

ค. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอน

ง. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอน

ตอบ   ก. ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน

*"แร่หมายความว่า ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ไม่ว่าจะต้องถลุงหรือหลอมก่อนใช้หรือไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำมัน หินอ่อน โลหะและตะกรันที่ได้จาก           โลหกรรม

 1. ข้อใดคือความหมายของ น้ำเกลือใต้ดิน ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ก. น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณน้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข. น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณมากกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

ค. น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณเท่ากับที่กำหนดในกฎกระทรวง

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ข. น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณมากกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

*"น้ำเกลือใต้ดินหมายความว่า น้ำเกลือที่มีอยู่ใต้ดินตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณมากกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 

 1. การเจาะหรือขุด หรือกระทำด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้รู้ว่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่เพียงใด   คือความหมายของอะไร

ก. ทำเหมือง                                                                      ค. สำรวจแร่                                                         

ข. ร่อนแร่                                                                           ง. แต่งแร่

ตอบ  ค. สำรวจแร่

 1. ข้อใดคือความหมายของการ “ทำเหมือง” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ก. การกระทำแก่พื้นที่เฉพาะที่เป็นบกเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี

ข. การกระทำแก่พื้นที่เฉพาะที่เป็นน้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี

ค. การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี

ง. การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำเกลือใต้ดิน

ตอบ  ค. การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี

*"ทำเหมืองหมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี แต่ไม่รวมถึงการขุดเจาะน้ำเกลือใต้ดินตามหมวด ๕ ทวิ และการขุดหาแร่รายย่อยหรือการร่อนแร่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 1. การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ คือความหมายของอะไร

ก. ทำเหมือง                                                                      ค. ขุดหาแร่รายย่อย            

ข. ร่อนแร่                                            ง. ถูกทั้ง  ข และ ค

ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ข และ ค

"ขุดหาแร่รายย่อยหมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่และวิธีการขุดหาแร่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“ร่อนแร่” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บกหรือที่น้ำเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่โดยใช้แรงคนแต่ละคนตามชนิดของแร่ ภายในท้องที่และวิธีการร่อนแร่ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

 1. ข้อใดคือความหมายของ  “แต่งแร่” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ก. การกระทำอย่างใดๆ เพื่อทำแร่ให้สะอาด

ข. การกระทำอย่างใดๆ เพื่อให้แร่ที่ปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน

ค. การบดแร่ หรือคัดขนาดแร่

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

"แต่งแร่หมายความว่า การกระทำอย่างใด ๆ เพื่อทำแร่ให้สะอาด หรือเพื่อให้แร่ที่ปนกันอยู่ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปแยกออกจากกันและหมายความรวมตลอดถึงบดแร่ หรือคัดขนาดแร่

 1. "ซื้อแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 หมายความว่าอย่างไร

ก. การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอื่น

ข. การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่นนอกจากการตกทอดทางมรดก

ค. การซื้อแร่ การมีไว้ การยึดถือ หรือการรับไว้ด้วยประการใดซึ่งแร่ ทั้งนี้ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ  ข. การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่นนอกจากการตกทอดทางมรดก

 1. "ขายแร่ " ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 หมายความว่าอย่างไร

ก. การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอื่น

ข. การรับโอนแร่ด้วยประการใดจากบุคคลอื่นนอกจากการตกทอดทางมรดก

ค. การซื้อแร่ การมีไว้ การยึดถือ หรือการรับไว้ด้วยประการใดซึ่งแร่ ทั้งนี้ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น

ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ก. การโอนแร่ด้วยประการใดไปยังบุคคลอื่น

 1. ข้อใด คือความหมาย ของ “โลหกรรม” ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ก. การถลุงแร่                                                                    ค.  การทำโลหะให้บริสุทธิ์

ข. การทำแร่ให้เป็นโลหะ                                               ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

"โลหกรรมหมายความว่า การถลุงแร่หรือการทำแร่ให้เป็นโลหะด้วยวิธีอื่นใดและหมายความรวมตลอดถึงการทำโลหะให้บริสุทธิ์ การผสมโลหะ การผลิตโลหะสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ โดยวิธีหลอม หล่อ รีด หรือวิธีอื่นใด

 

 1. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อสำรวจแร่ภายในท้องที่ซึ่งระบุในหนังสือสำคัญนั้น  คือ

ก. อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่                     ค. ประทานบัตรชั่วคราว

ข. อาชญาบัตรพิเศษ                                        ง. อาชญาบัตรสำรวจแร่

ตอบ  ง. อาชญาบัตรสำรวจแร่

 1. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำรวจแร่ภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น คือ

ก. อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่                     ค. ประทานบัตรชั่วคราว

ข. อาชญาบัตรพิเศษ                                        ง. อาชญาบัตรสำรวจแร่

ตอบ ก. อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่            

 1. หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อผูกขาดสำรวจแร่เป็นกรณีพิเศษภายในเขตที่กำหนดในหนังสือสำคัญนั้น คือ

ก. อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่                     ค. ประทานบัตรชั่วคราว

ข. อาชญาบัตรพิเศษ                                        ง. อาชญาบัตรสำรวจแร่

ตอบ  ข. อาชญาบัตรพิเศษ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรเหมืองแร่ 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

รวมกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่

การจัดการและบริหารทรัพยากรแร่

การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี และทรัพยากรเหมืองแร่

ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมเหมืองแร่

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

หนังสือ +MP3 
พระราชบัญญัติแร่ ราคา  679  บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่   decho.by@hotmail.com

รูปภาพ: วิศวกรเหมืองแร่ (Large).jpg 
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
ถาม/ตอบ
1+1=? [คำตอบคือ : สอง] คำตอบคือ:สอง
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้