decho

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญั

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์ช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญั

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่สันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญั

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญั

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญั

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญั

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญั

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญั

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 2 สาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญั

หนังสือสอบงานราชการนักประชาสัมพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร 2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร 3 สรุ