สอบสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าตรัง

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง

ภารกิจ/หน้าที่Mission / Function : 
1. ตรวจพิจารณาและรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คำขอจดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เลิก และเสร็จการชำระบัญชี ของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดตรังตามเขตอำเภอ 
2. การจัดทำและออกหนังสือรับรองรายการทางทะเบียน ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัท และเอกสารอื่นที่นายทะเบียนรับรอง รวมทั้งการบริการตรวจค้น คัดสำเนาเอกสารทะเบียนและเผยตรังข้อมูลธุรกิจ 
3. การบริการแนะนำ ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติการ ขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนหรือการขออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่มในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและงานอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. การบริการตรวจพิจารณาเบื้องต้นการขอจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดและติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขอจดทะเบียนกับสำนักทะเบียนธุรกิจ 
5. การถอนทะเบียนบริษัทร้างและจดชื่อบริษัทร้างคืนสู่ทะเบียน 
6. การรับและตรวจพิจารณาคำขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมให้คนต่างด้าวและได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด 
7. การบริการรับงบการเงินประจำปี บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีของนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และพาณิชย์ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมทั้งออกหนังสือเตือนและติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 
8. การบริการแนะนำ ส่งเสริมและเผยตรังมาตรฐานในการจัดทำบัญชีแก่ผู้ประกอบธุรกิจ 
9. ควบคุมการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
10. จดทะเบียนจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงและยกเลิกสมาคมการค้าและหอการค้า 
11. ฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและสถาบันการค้า 
12. ให้คำแนะนำและประสานข้อมูล ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคแก่ผู้ประกอบการ สถาบันการค้าแลพธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
13. ส่งเสริมการประกอบธุรกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระบบการค้าเสรี 
15. กำกับดูแลสถาบันการค้าให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ 
16. การบริการแนะนำและเผยตรังข้อมูลเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้านอื่นๆ 
17. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและนำเงินรายได้แผ่นดิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน 

18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

                     ความลับการเป็นข้าราชการมาถึงมือท่านแล้ว                        

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าตรัง <<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<
Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top