สอบสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

หน้าที่ของหน่วยงานภายใน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย
– วิเคราะห์สภาพแวดล้อม จัดทำแผนงานและงบประมาณ บริหารงานสารบรรณ งานการเงินบัญชี งานพัสดุ
งานบุคคลและงานธุรการทั่วไป
– ประสานงานกับจังหวัด เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ในเขตรับผิดชอบ
กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี
– วางแผน และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพืชและระบบเกษตร
– ให้บริการทางวิชาการด้านพืชแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ 
กลุ่มวิชาการ
– ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาพืช ระบบการปลูกพืช ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และแก้ไขปัญหาด้านการ
ผลิตพืชของเกษตรกรในพื้นที่บุรีรัมย์ที่รับผิดชอบ
– ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ 
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
– วิจัย และพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
– ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบและตรวจรับรองดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารเคมีการเกษตร ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชและมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
– ให้คำปรึกษา ประสานงานและร่วมดำเนินงานวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ 
กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ
– กำกับ ควบคุม ดูแล พระราชบัญญัติที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ
(พ.ร.บ.ปุ๋ย, วัตถุอันตราย, พันธุ์พืช)
– ออกใบอนุญาตจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
– ตรวจร้านผู้ประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
– การดำเนินงานสุ่มเก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
– ดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล พ.ร.บ.ปุ๋ย, วัตถุอันตราย, พันธุ์พืช
– การดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย, วัตถุอันตราย, พันธุ์พืช
หน้าที่ของหน่วยงานเครือข่าย :-
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
– พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช
– ให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และภาคเอกชนทั่วไป
– ผลิตเมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์หลักพืชเศรษฐกิจ 
ศูนย์พัฒนาการเกษตร
– ประสานการดำเนินงานโครงการภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                     ความลับการเป็นข้าราชการมาถึงมือท่านแล้ว                        

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้าสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ <<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top