สอบสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
       ก)  ศึกษา วิจัย และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ขอนแก่น
       ข)  ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและวิชาการส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่
       ค)  ฝึกอบรมอาชีพและบริการแก่เกษตรกร
       ง)  เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจเกษตร และสถาบันเกษตรกร
       จ)  ประสานวิชาการกับหน่วยงานวิชาการ ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
       ฉ)  ศึกษา วางแผน และติดตามประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร
       ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เขต มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น  ขอนแก่น และขอนแก่น ตามลำดับ แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 กลุ่ม 4 ศูนย์ปฏิบัติการ ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ   งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและยานพาหนะ การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการทั่วไปของสำนักงาน
2. กลุ่มฝึกอบรม มีหน้าที่
        1)   ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ขอนแก่น
        2)   ศึกษา พัฒนาเทคนิค วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรม
        3)   ดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ติดตามประเมินผลและรายงานผลลัพธ์หลังการฝึกอบรม
        4)   เป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคการจัดฝึกอบรมแก่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
        5)   ผลิตและให้บริการสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรม
        6)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีหน้าที่
        1)   ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสินค้าการเกษตรที่เหมาะสมกับ  พื้นที่และเกษตรกรขอนแก่น ทั้งด้านการผลิตและการจัดการผลผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร รวมทั้งการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี
        2)   ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในระดับเขตขอนแก่น ตลอดจนติดตามและประเมินผลกระทบของแผนงาน
        3)   ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต แก่เจ้าหน้าที่
        4)   ประสานงาน และร่วมดำเนินการศึกษา วิจัยเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรกับหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและเกษตรกร
        5)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มพัฒนาวิชาการส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่
        1)   ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา และประยุกต์วิชาการส่งเสริมการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่และเกษตรกร เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยี และสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการศึกษาปัจจัย  ที่มีผลกระทบต่องานส่งเสริมการเกษตร
        2)   ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนงานด้านการพัฒนาวิชาการส่งเสริมการเกษตรในระดับเขต ตลอดจนติดตามและประเมินผลกระทบของแผนงาน
        3)   พัฒนาสารสนเทศการเกษตร เผยขอนแก่น และให้บริการเกษตรกร บุคลากรทั่วไปผ่านระบบเครือข่าย Internet
        4)   ประสานงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการ การทำวิจัยและผลงานวิชาการของเจ้าหน้าที่
        5)   ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่
        6)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร มีหน้าที่
        1)   ศึกษา พัฒนาการฝึกอบรม การผลิตปัจจัยการผลิต และให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
        2)   ฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกร
        3)   ผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
        4)   ให้บริการทางการเกษตรและเป็นที่ปรึกษาวิชาการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตร
        5)   ประสานงานวิชาการ ติดตาม และประเมินผลการฝึกอาชีพ การผลิตและบริการทางการเกษตร
        6)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ได้แบ่งประเภทไว้ตามภารกิจเดิมของแต่ละศูนย์ ซึ่งต่อไป จะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการบริการฝึกอาชีพเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกรม ศูนย์ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตรมีจำนวน 41 ศูนย์ ดังนี้
               5.1  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จำนวน 12 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น และขอนแก่น
               5.2  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) จำนวน 10 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น และขอนแก่น
               5.3  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (หม่อนไหม) จำนวน 9 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น และขอนแก่น
               5.4  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง) จำนวน 5 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น และขอนแก่น
               5.5  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (จักรกลเกษตร) จำนวน 4 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น และขอนแก่น
               5.6  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ยางพารา) จำนวน 1 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
6. ศูนย์บริหารศัตรูพืช จำนวน 9 ศูนย์ ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น และขอนแก่น มีหน้าที่
        1)   ศึกษา ทดสอบการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืชในเขตพื้นที่ขอนแก่น
        2)   ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีควบคุมศัตรูพืช การอนุรักษ์และผลิตขยายชีวินทรีย์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งพืชที่มีคุณสมบัติควบคุมศัตรูพืช
        3)   ดำเนินการผลิตขยายชีวินทรีย์และสารธรรมชาติควบคุมศัตรูพืชเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
        4)   ให้บริการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยศัตรูพืช พยากรณ์เตือนการระบาด และป้องกันกำจัดศัตรูพืช
        5)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ  เนื่องจากได้ยุบเลิกศูนย์ป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย 7 ศูนย์ แต่ยังคงให้สถานที่ตั้งเดิมของศูนย์ดังกล่าวเป็นหน่วยงานสาขาของศูนย์บริหารศัตรูพืช โดยกำหนดให้ศูนย์บริหารศัตรูพืช มีหน่วยงานสาขาดังนี้
        1.    ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น มีหน่วยงานสาขาในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น และขอนแก่น
        2.    ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น มีหน่วยงานสาขาในจังหวัดขอนแก่น
        3.    ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น มีหน่วยงานสาขาในจังหวัดขอนแก่น
        4.    ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น มีหน่วยงานสาขาในจังหวัดขอนแก่น
        5.    ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดขอนแก่น มีหน่วยงานสาขาในจังหวัดขอนแก่น
7.  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง  จำนวน  6  ศูนย์  ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น  ขอนแก่น  ขอนแก่น  ขอนแก่น และขอนแก่น  มีหน้าที่
        1)   ศึกษา พัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการทรัพยากรการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สูง
        2)   ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่สูง
        3)   ถ่ายทอดความรู้ และประสานการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตในเขตพื้นที่
        4)   ประสานงานกับหน่วยงานพัฒนาบนพื้นที่สูง
        5)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.  ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดขอนแก่น  มีหน้าที่
        1)   ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมเยาวชนเกษตร
        2)   ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ และฝึกอาชีพการเกษตรแก่เยาวชนเกษตร
        3)   ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนเกษตร
        4)   ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                     ความลับการเป็นข้าราชการมาถึงมือท่านแล้ว                        

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้าสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น <<
 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top