สอบสำนักงานทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

อำนาจหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์

บันทึก เรื่อง การใช้มาตรการบังคับทางปกครองกับสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตทางซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท – คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง – เรื่องเสร็จที่ ๓๔๔/๒๕๔๘
มาตรา ๕ มาตรา ๕๘ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๑๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
กรมทางหลวงชนบทได้ตรวจสอบพบว่ามีสิ่งก่อสร้างเป็นป้ายโฆษณาโครงสร้างเหล็กรุกล้ำเข้ามาในเขตถนนของกรมทางหลวงชนบท (ถนนวัดนครอินทร์ บริเวณเชิงสะพานพระราม ๕ ฝั่งบางกรวย)  ซึ่งถนนดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นทางหลวงชนบทตามมาตรา ๑๓(๓) พระราชบัญญัติทางหลวงฯ จึงมีปัญหาว่าจะนำมาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ หรือมาตรการตามมาตรา ๔๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ มาใช้บังคับ
หากกรมทางหลวงชนบทจะมีหนังสือสั่งให้ ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หนังสือดังกล่าวถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ และหาก ไม่ทำการรื้อถอนตามคำสั่ง กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เข้าทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเองได้หรือไม่ อย่างไร

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อยู่ในแนวเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดให้อธิบดีกรมโยธาธิการเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนที่ดินต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของกรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย มาเป็นของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทจึงมีอำนาจหน้าที่ในการครอบครองดูแลรักษาพื้นที่เขตทางดังกล่าวต่อจากกรมโยธาธิการ 

                     ความลับการเป็นข้าราชการมาถึงมือท่านแล้ว                        

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้าสำนักงานทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์  <<
 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<

Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top