สอบสำนักงานประชาสัมพันธ์นครพนม

บทบาทสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

บทบาทหน้าที่ตามแผนแม่บทประชาสัมพันธ์
          1. ผู้ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ในระดับนโยบาย ทั้งจาก ส่วนกลางและนโยบายของจังหวัดนครพนม
          2. จัดทำโครงการแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายที่สำคัญจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นโยบายที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนให้ คำปรึกษาและจัดทำโครงการแผนงานประชาสัมพันธ์แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด
          3. ประสานการปฏิบัติงานตามแผนประชาสัมพันธ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประชาสัมพันธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์
          4. รวบรวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการ โดยจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
          5. ประสานสื่อ หรือสื่อมวลชนสัมพันธ์ และสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อขยายผลด้านการ ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนครพนม ให้ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด และจะได้ทำ การประชาสัมพันธ์สัมฤทธิ์ผล
          6. ติดตามความรับผิดชอบ ความคิดเห็น ทัศนคติ และท่าทีของประชาชนในจังหวัดที่มี ต่อนโยบายการปฏิบัติงานของจังหวัดและของรัฐ แล้วนำมาเป็นข้อมูลในการทำการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เพื่อให้มีแนวคิดค่านิยมที่ดี และทัศนคติที่ถูกต้อง
 
 บทบาทหน้าที่ใหม่
       จากการที่มีการประกาศให้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2547 นั้น ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2545 แทนโดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่เป็น ราชการบริหารส่วนกลาง 21 หน่วยงาน และราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (ก) จัดทำแผนการปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้สอดคล้องกับ แผนงาน การประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด
          (ข) ดำเนินการเผยนครพนมข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
          (ค) ประสานให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
          (ง) ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือที่ ได้รับมอบหมาย
 
ภารกิจและหน้าที่ของประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม และกลุ่มจังหวัด
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของทุกจังหวัด และเริ่ม ดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 ดังนั้นภารกิจและหน้าที่ของประชาสัมพันธ์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จึงจำเป็นจะต้องปรับบทบาทใหม่ดังนี้
 
ระดับจังหวัด
          1.จัดทำแผนการปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์จังหวัดให้สอดคล้องกับ แผนงาน การประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนยุทธศาสตร์จังหวัด
          2. ดำเนินการเผยนครพนมข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
          3.ประสานให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
          4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับ มอบหมาย
 
 ระดับกลุ่มจังหวัด
          1.บูรณาการระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดทำแผนการ ปฏิบัติการและดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยจัดทำคำของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด
          2. ดำเนินการเผยนครพนมข้อมูลและให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
          3.ประสานให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
          4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือที่ได้รับ มอบหมาย

 

                     ความลับการเป็นข้าราชการมาถึงมือท่านแล้ว                        

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้าสำนักงานประชาสัมพันธ์นครพนม << 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<

Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top