5 ขั้นตอนจำนองที่ดินกับธนาคาร

1. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคาร
2. ธนาคารประเมินราคาหลักประกัน
3. ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติ วงเงิน และอัตราดอกเบี้ย
4. ทำสัญญากู้เงิน และทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ กรมที่ดิน
5. รับเงินจากธนาคาร

ส่วนเรื่องวงเงินกับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินเชื่อที่ทางธนาคารกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 15-30 ปี

การไถ่ถอนที่ดิน

ในกรณีที่ผู้จำนองชำระหนี้ครบทุกงวดแล้ว ให้แจ้งไปยังธนาคารที่ขอกู้เงิน จากนั้นรอรับโฉนดที่ดินและหนังสือมอบอำนาจ ไปยื่นเรื่องขอไถ่ถอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินได้เลย

แต่ทั้งนี้ถ้าผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด ก็จะโดนฟ้องร้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย หากมีคำพิพากษาจากศาล
ผู้รับจำนองหรือธนาคารมีสิทธิ์จะนำที่ดินที่จำนองไว้ไปขายทอดตลาด เพื่อเอามาชำระหนี้ที่เหลือ

ติดต่อสอบถาม (ปรึกษาฟรี)

Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top