ขยะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้คนในชุมชน ดังนี้

► เป็นแหล่งพาหะนำโรค : ขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนถือเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์ และแหล่งซุกซ่อนชั้นดีของสัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู ยุง แมลงวัน และแมลงสาบ ซึ่งนอกจากจะส่งผลด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลต่อสุขอนามัยตามมาด้วย

► ทำลายทัศนียภาพ : ขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนทำให้เกิดความสกปรก ความไม่สวยงาม และเกิดเป็นภาพที่ไม่น่ามอง

► ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น : ขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนทำให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ก่อให้เกิดความรำคาญใจ และอาจจะบั่นทอนสุขภาพของคนในชุมชนได้

► ทำให้อากาศเสีย : ขยะมูลฝอยที่ถูกเทกองข้างทางนั้นอาจจะปลิวไปในอากาศ ทำให้เกิดความสกปรกและส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนได้ ยิ่งไปกว่านั้นการเผาขยะมูลฝอยบนที่กลางแจ้ง ยังทำให้เกิดควัน ขี้เถ้า และมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย

► ทำให้ดินเสีย : ขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นดินในชุมชนยังทำให้ดินเสีย เพราะมีสารพิษและน้ำชะขยะปนเปื้อนอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-ด่างรวมไปถึงลักษณะทางกายภาพของดินได้อีกด้วย

► ทำให้น้ำเสีย : ขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งในแม่น้ำ รวมถึงขยะมูลฝอยที่ตกค้างในชุมชนจนไหลลงไปสู่แม่น้ำเมื่อฝนตก ทำให้แหล่งน้ำสกปรก เน่าเสีย และมีสารพิษเจือปน จนส่งผลกระทบต่อคนและสัตว์ที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ อีกทั้งยังยุ่งยากต่อการนำปรับปรุงเพื่อบริโภค และเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน

► ทำให้เกิดไฟไหม้ : กองขยะมูลฝอยที่หมักหมมในชุมชนเป็นเวลานาน ยังก่อให้เกิดก๊าซชีวภาพและติดไฟง่ายขึ้นอีกด้วย

 

Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top