6 ขั้นตอนการตอกเสาเข็ม

1. เพื่อให้ได้ระดับปลายเสาเข็มที่กำหนด เครื่องจักรและวิธีการตอก ต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง
การตอกเสาเข็มโดยกรรมวิธี Pre-Bored หรือ Auger Press หรือวิธีการใดเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ

2. ขนาดของลูกตุ้ม ระยะยก ความเร็วของการตอก ในกรณีใช้ Drop Hammer (ปั้นจั่น)
หรือใช้เครื่องจักรกลชนิด Diesel Hammer ความเหมาะสมนี้จะต้องสอดคล้องกับขนาดเสาเข็มและสภาพชั้นดิน
รายการคำนวณแสดงความสัมพันธ์ของการตอก กับขนาดเสาเข็มผู้รับจ้างต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทำงานจริง

2.1 ขนาดลูกตุ้มเหล็กที่ใช้ตอกเสาเข็มควรมีน้ำหนักอยู่ในช่วง 0.7 ถึง 2.5 เท่าของน้ำหนักเสาเข็ม ตัวอย่างเช่น

เลือกเสาเข็ม คสล.(สี่เหลี่ยม) 0.30×0.30 ยาว 21.00 ม.
น้ำหนักเสาเข็ม = 0.3×0.3×21x(2400/1000) = 4.536 ตัน
น้ำหนักตุ้มเหล็ก = 0.7×4.536 = 3.18 ตัน(ต่ำสุด)
น้ำหนักตุ้มเหล็ก = 2.5×4.536 = 11.34 ตัน(สูงสุด)
ดังนั้น ควรเลือกใช้ลูกตุ้มขนาด 6 ตัน

2.2 จำนวนครั้งในการตอก (Blow-Count) ในช่วง 3 ม.สุดท้ายในการตอกเสาเข็มจะแบ่งระยะเป็น 10 ช่วงๆละ 0.30 ม.
นับจำนวนครั้งในการตอกแต่ละช่วงแล้วจดบันทึกความสูงในการยกลูกตุ้มจากหัวเสาเข็มประมาณ 0.5-1.2 ม.
ผู้ควบคุมงานควรระวังให้ความสูงในการยกลูกตุ้มถูกต้อง และคนตอกไม่รั้งสายเคเบิลเพื่อให้จำนวนครั้งมาก
การสังเกตให้ดูสายเคเบิลควรจะหย่อนขณะลูกตุ้มกระแทกหัวเสาเข็ม ถ้าสายเคเบิลตึงแสดงว่ามีการรั้งสายเคเบิล (N=จำนวนครั้งฯ/ฟุตสุดท้าย)

3. เสาเข็มที่มีความบกพร่องในการผลิต หน้าตัดเสาเข็มไม่ได้ระนาบในตำแหน่งต่อเชื่อม ห้ามนำมาใช้

4. ก่อนดำเนินการตอกเสาเข็ม จะต้องตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มให้ถูกต้องตามที่แบบระบุ

5. เมื่อตั้งแนวเสาเข็มก่อนเริ่มดำเนินการตอก จะต้องได้แนวตามระนาบที่แสดงในแบบ

6. การตอกเสาเข็มบริเวณชิดเขตอาคาร หรือใกล้กับอาคารสาธารณะ ท่อ ประปา ท่อระบายน้ำ
สายหรือเสาไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ควบคุมอื่นๆที่สำคัญ จะต้องทำการป้องกันแรงสั่นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน
ฝุ่นละออง เสียงและควันด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม หรือกรรมวิธีใดๆที่ทำให้เกิดความปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
สำหรับเสียงรบกวนต้องไม่ดังกว่ากำหนดโดยหน่วยงานราชการในพื้นที่นั้น หรือไม่ดังเกินกว่า 80 เดซิเบล

 ติดต่อสอบถาม

Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top