สอบสำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ภารกิจของ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

          การให้บริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการแนะแนวอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การคุ้มครองคนหางาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ดังนี้
1) การบริการจัดหางานในประเทศ
ส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน มีภารกิจดังนี้
     1. ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง
     2. บริการจัดหางานเคลื่อนที่ โดยออกไปรับสมัครงานในชุมชนหมู่บ้าน ตำบล
     3. จัดวันนัดพบแรงงาน
     4. ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
     5. จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ได้แก่ การจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ เยาวชนในสถานพินิจ ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ประสบสาธารณภัย และทหารที่ปลดประจำการ
     6. การประกันการว่างงาน
     7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
2) การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เพื่อกำกับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม เป็นศูนย์บริการข้อมูลแก่คนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ มีภารกิจดังนี้
     1. พิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งบริษัทจัดหางานต่างประเทศ, คำขออนุมัติจัดตั้งบริษัทจัดหางาน/ สำนักงานจัดหางานในประเทศ และงานทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัท
     2. พิจารณาคำขอรับอนุญาตการพาลูกจ้างไปทำงาน หรือส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ
     3. รับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง
     4. รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
     5. รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
3) การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
การดูแลตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศมากที่สุด รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย มีภารกิจดังนี้
     1. พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน รับแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน
     2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย
4) การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบอาชีพสมุทรสาคร
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน มีภารกิจดังนี้
     1. บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกของอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานการทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถและความต้องการของตลาดแรงงาน
     2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรกรรม ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้ มีรายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อย
     3. จัดนิทรรศการการส่งเสริมการมีงานทำ / อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำและอาชีพตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
5) การคุ้มครองคนหางาน
เพื่อทำการคุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและบุคคล รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบคนหางาน มีภารกิจดังนี้
     1. รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     2. สืบสวน สอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋นคนหางาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด
                     ความลับการเป็นข้าราชการมาถึงมือท่านแล้ว                        

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้าสำนักงานจัดหางานสมุทรสาคร
 << 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน
 <<

Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top