การบังคับใช้กฎหมาย

1.ต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ตามความในมาตรา 3( กฎหมายยังไม่ได้ใช้บังคับทั่วประเทศ
2.ควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยจากการขุดดินและถมดินตามที่ก้าหนด
(เรื่องใดที่เกินกว่าขอบเขตของกฎหมายก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้ )

พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินกฎหมายไม่ได้ใช้บังคับทั่วประเทศ
จะบังคับใช้เมื่อใดต้องเป็นไปตามความในมาตรา 3•พื้นที่ใดไม่ได้เป็นพื้นที่บังคับใช้ได้ตามที่กฎหมายก้าหนด
ท้องถิ่นไม่สามารถใช้บทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินได้ เช่น ไม่ต้องควบคุมตามกฎหมาย
ไม่สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายนี้ได้•พื้นที่ใดไม่ได้เป็นพื้นที่บังคับใช้กฎหมาย
หากท้องถิ่นประสงค์จะบังคับใช้กฎหมายต้องด้าเนินการตามที่ก้าหนดในมาตรา 3

พื้นที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินมาตรา 3พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้(1)
เทศบาล(2) กรุงเทพมหานคร(3) เมืองพัทยา(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา(5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร
(6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

การออกประกาศ มท.ให้ใช้ พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
•รับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่
•ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
•เสนอข้อมูล เหตุผล ความจ าเป็น ผ่านจังหวัดให้ความเห็นชอบ
•ส่งเรื่องผ่านจังหวัดไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง
•กรม ฯ โดยส านักควบคุมและตรวจสอบอาคารเสนอเรื่องให้กระทรวงพิจารณา
•คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมาย มท. พิจารณา เชิญผู้แทนท้องถิ่นให้ข้อมูล
•เสนอ รมต.มท. ออกประกาศ และลงราชกิจจานุเบกษา

  ติดต่อสอบถาม
Posts created 4941

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top